Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  (dále jen VOP) společnosti MOTOJOMAX, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Motojomax,s.r.o., DIČ: CZ28398505, IČ 28398505, se sídlem Benešova 100/3, 284 01  Kutná Hora, zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 138703 jako prodávající (dále jen „Motojomax“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a výrobky nebo služby užívá za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a jejich nedílnou součástí, kterou je reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí. Na VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit, mimo to objednávku nelze dokončit bez zatržení políčka, že byl kupující s těmito VOP seznámen.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Motojomaxu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. Motojomaxu nebo smluvních partnerů Motojomaxu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a nebo služby.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 Nákup zboží od prodávajícího – společnosti Motojomax lze uskutečnit následujícími způsoby:

-         prostřednictvím online eshopu Motojomax
-         e- mailem na adrese info@motojomax.cz
-         osobně v kamenném obchodě na adrese sídla společnosti
-         telefonicky

Nákup zboží prostřednictvím e-shopu:

Nákup zboží lze uskutečnit pomocí elektronické objednávky tzv. „košíku“. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Po kliknutí na zboží uvedené v internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, fotografie a cena zboží včetně DPH a všech poplatků souvisejících s dodáním zboží ve smluvené výši platných v době učinění a odeslání objednávky, které si kupující sám vybral dle způsobu doručení.

Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat popřípadě opravit či smazat. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena, množství, celková cena a náklady na dopravu (dodání) objednávaného zboží. Ceny zboží se zobrazují včetně DPH.

Po vyplnění a uložení kontaktních údajů je kupující před odesláním objednávky rovněž vyzván k tomu, aby odsouhlasil, že se seznámil s VOP obchodu, rozumí jim a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou přístupné na stránkách www.motojomax.cz. Bez tohoto odsouhlasení nelze objednávku dokončit.

Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, má vyplněné a uložené kontaktní údaje a odsouhlaseno, že se seznámil s VOP, tlačítkem [ Dokončit ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné a považuje se za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

Za případné chyby při přenosu dat Motojomax nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Motojomax neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP.

Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím rovněž upozorněn. Případné další změny týkající se Kupní smlouvy musí být vždy odsouhlasené oběma stranami.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována po dobu 5 let, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. internetové připojení, telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Kupní smlouvou se Motojomax zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Motojomaxu kupní cenu.

Motojomax odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Motojomax si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Má-li Motojomax věc odeslat, odevzdá věc:

-         Kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci
-         Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Motojomax umožnil nakládat. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 III. Odstoupení od smlouvy

Motojomax odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Motojomax nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Motojomax uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a)       u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b)       na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c)       u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d)       vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Motojomax zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Motojomaxu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Motojomaxu; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Motojomax vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Motojomax nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Motojomax nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Motojomax dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Motojomax odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Motojomax vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Motojomaxu.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Motojomax zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

Spotřebitel má právo při uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží a v případě smlouvy, jejímž předmětem je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v první větě na adresu sídla prodávajícího - Motojomax, s.r.o. Benešova 100, 284 01  Kutná Hora. Pro urychlení vyřízení doporučujeme k odstoupení přiložit průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou, zákon nevyžaduje), s nákupním dokladem a číslem bankovního účtu, na který má být zaslána vrácená částka nebo s uvedením, že bude částka odebrána v hotovosti. V žádném případě kupující neodesílá vrácené zboží prodávajícímu zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato a případně vzniklé náklady budou uplatněny vůči kupujícímu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu – společnosti Motojomax bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté, pokud možno včetně originálního obalu (není podmínkou), ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal (s přihlédnutím k obvyklému vyzkoušení zboží). Pokud to již není dobře možné, jelikož bylo zboží nějakým způsobem poničeno či opotřebováno, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok z vrácené kupní ceny a pak vrací spotřebiteli sníženou kupní cenu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Motojomax bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Motojomax není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Motojomaxu odeslal.

Spotřebitel odpovídá Motojomaxu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Motojomaxem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Motojomax právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

  • o poskytování služeb, které Motojomax splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání sortimentu na objednávku, jež mohou být dodány až po uplynutí více než třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

Nevyzvednutí zásilky

Vytvořením objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím právoplatný smluvní vztah. Každá objednávka je pro obě strany závazná. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje  e-mailová zpráva, ve které Prodávající potvrdil objednávku zaslanou kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje zboží dodat a povinností kupujícího je ho převzít a zaplatit.

Nevyzvednutím zásilky je ze strany kupujícího porušena kupní smlouva. Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží, které musel uhradit dopravci a kupující je povinen tyto náklady mu zpětně uhradit.

Dokud zákazník neodstoupí od kupní smlouvy, nejlépe písemně nebo formou mailu, odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky (poštovné, balné apod.). Odstoupit od smlouvy zákazník může před odesláním zboží nebo až po jeho převzetí v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodu.

 IV. Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním objednávky kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (např. jméno, adresa dodání). Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Prodávající provede změnu na základě žádosti kupujícího nejpozději do 30 dnů od jejího doručení nebo podání.

 V. Provozní doba

Objednávky přes internetový eshop Motojomaxu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Objednávky v kamenném obchodě v sídle společnosti nebo telefonem – pouze v provozní době:

                               v letním období od 1.4. do 30.09.   -   9,00 – 12,00 ; 13,00 – 18,00

                               v zimním období od 01.10. do 31.3. -   9,00 – 12,00 ; 13,00 – 17,00  

 VI. Ceny, platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě sestávající z ceny zboží a ceny doručení = náklady na doručení zboží, pokud jsou kupujícímu účtovány.

Cena zboží je cena uvedená na stránkách e-shopu prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo průběžné aktualizace cen zboží v internetovém obchodě. Ceny uvedené v objednávce jsou však po jejím odeslání kupujícím závazné a neměnné pro obě strany. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (Kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále v případě zjevné chyby v ceně zboží. K odmítnutí přijetí objednávky může dojít i tehdy, je-li kupujícím požadováno v dodatku objednávky zboží v jiné barvě nebo velikosti než prodávající nabízí.

Ceny za dopravné a dobírečné jsou stanoveny podle druhu doručení a platby. Kupující si při vyplnění objednávky a před jejím odesláním sám závazně zvolí způsob dopravy a platby. V případě osobního odběru v kamenném obchodě v Kutné Hoře jsou poplatky ve výši 0,- Kč. Konečná cena při odeslání objednávkového formuláře je cena včetně dopravného/poštovného.

Balné není účtováno !!!

Platební podmínky:

-  platba dobírkou při převzetí zboží (přepravce PPL nebo DPD)
-  platba předem bankovním převodem
-  platba v hotovosti nebo kartou v kamenné prodejně v sídle prodávajícího
-  platba na fakturu se splatností (pouze při předem domluvených a uzavřených podmínkách s Motojomaxem)

Dodací podmínky

osobní odběr v kamenné prodejně v sídle prodávajícího:

Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Objednávka má platnost 48 hodin, po uplynutí této doby bude automaticky stornována.

 zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravních společností PPL nebo DPD. Cena přepravy je 130,- Kč, pokud není uvedeno jinak.

 zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je kupujícímu zasláno prostřednictvím přepravních společností PPL. Cena přepravy je 350,- Kč.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a bezodkladně informovat prodávajícího.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@motojomax.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Motojomaxu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Motojomaxu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. Pokud nevyrozumí Kupující Prodávajícího o poškození zboží do 3 dnů, má se za to, že zboží bylo při převzetí Kupujícím nepoškozené.

 

 VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Motojomaxu, který tvoří nedílnou součást těchto VOP a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku zakoupeného v internetovém obchodě v případě, že tento výrobek byl použit v rozporu s pokyny a návodem k obsluze stanovených výrobcem či dodavatelem. Stejně prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem nebo používáním výrobku v podmínkách, které neodpovídají stanovenému výrobku (např. nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí) nebo za škody způsobené nesprávným ošetřováním výrobku nebo jeho zanedbáním.

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Případné spory mezi MOTOJOMAX a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@motojomax.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Pokud se nepodařilo stížnost vyřešit mezi MOTOJOMAXem a kupujícím spotřebitelem přímo, může, na základě zákona o ochraně spotřebitele, kupující - spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce zde.

XIV. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle společnosti Motojomax nebo elektronicky na www.motojomax.cz.

Kupující prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před vyplněním objednávky a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP. Bez potvrzení o seznámení se s VOP nelze objednávku dokončit.

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Prodávající, společnost Motojomax s.r.o., je provozovatelem internetových stránek www.motojomax.cz a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, je oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

MOTOJOMAX, s.r.o.

Martin Jelínek - jednatel

 

Nákupní košík
Hlavní partneři